Instrukcja:
 1. Wypełnij formularz. Pola wymagane oznaczone są gwiazdką.
 2. Wyślij wypełniony formularz bez podpisów (Przepisz kod z obrazka na dole strony w polu obok niego a następnie kliknij na przycisk "Wyślij"). Potwierdzenie zostanie wysłane na adres e-mail matki/opiekuna prawnego (zaznaczony na czerwono).
 3. Podpisanie dokumentu nastąpi podczas spotkania rekrutacyjnego.
Uwaga: Aby zachować czytelność formularza szerokość okna przeglądarki musi wynosić minimum 1000 pikseli.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA
DO PRYWATNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I st. "CANTILENA"
W SZCZECINIE

Wybieram instrument*: fortepian, skrzypce, gitara, flet poprzeczny, klarnet, saksofon.

 1. Nazwisko*:    Imię 1*:    Imię 2:
 2. Data urodzenia*:    Miejsce urodzenia*:
 3. PESEL:    Obywatelstwo/Narodowość:
 4. Dane matki/opiekuna prawnego:

  Nazwisko:    Imię

  adres:

  Telefon kontaktowy*:    Adres e-mail*:

 5. Dane ojca/opiekuna prawnego:

  Nazwisko:    Imię

  adres:

  Telefon kontaktowy:    Adres e-mail:

 6. Orzeczenie/Opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (jeśli posiada):
 7. Załączniki do kwestionariusza, które zostaną dostarczone do szkoły:
     - zaświadczenie od lekarza rodzinnego potwierdzające brak przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej
     - zaświadczenie o spełnieniu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub pozytywną opinię z poradni
            psychologiczno-pedagogicznej o gotowości szkolnej, w przypadku kandydata, który w danym roku kalendarzowym
            kończy 6 lat
 8. Z jakich źródeł uzyskałeś informacje o naszej Szkole?

data ..................................

Podpis rodzica ..................................

OŚWIADCZENIE

ZGODA na przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie art. 6 ustęp 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119/37 z dnia 04.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych kandydata w Prywatnej Szkole Muzycznej I stopnia "Cantilena" w Szczecinie dla celów organizacyjnych podczas rekrutacji do PSM I st.

data ..................................

Podpis rodzica ..................................

 

 

Załącznik do WNIOSKU O PRZYJĘCIE KANDYDATA
DO PRYWATNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I st. "CANTILENA" W SZCZECINIE

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY Z ART. 13 RODO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW
– REKRUTACJA DO PRYWATNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I st. "CANTILENA" W SZCZECINIE

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydata jest Prywatna Szkoła Muzyczna I stopnia "Cantilena" w Szczecinie przy ul. Taborowej 7, 70-833 Szczecin, tel. +48 605859054, e-mail: dyrektor@cantilena.szczecin.pl, reprezentowana przez dyrektora szkoły.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Andrzej Poczopko, e-mail: iod@cantilena.szczecin.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pan/Pani dzieci przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do PSM I st. "Cantilena" w Szczecinie
 4. Dane osobowe Pana/Pani i Pana/Pani dzieci są przetwarzane na podstawie: art.6 ust 1 lit. a), lit. c), art. 9 ust. 2 lit. b – RODO, ustawy Prawo Oświatowe.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia procesu rekrutacji na podstawie wyrażonej zgody.
 6. W przypadku przyjęcia ucznia do szkoły, dane osobowe ucznia i jego rodziców / opiekunów prawnych będą – zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. (z późniejszymi zmianami) o systemie oświaty przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, oraz w celach udzielania wsparcia uczniom zgodnie z w/w ustawą będą przechowywane przez 5 lat od momentu zakończenia nauki. W przeciwnym przypadku zostaną usunięte bezzwłocznie po podjęciu decyzji o odmowie przyjęcia do szkoły.
 7. Podanie danych Pana/Pani oraz Pana/Pani dzieci jest obowiązkiem ustawowym. Dane powinny być podane w zakresie: imienia i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów, miejsca zamieszkania, numeru telefonu, imienia i nazwiska dziecka, miejsca zamieszkania dziecka, daty urodzenia dziecka, numeru PESEL dziecka, stanie zdrowia dziecka. Podanie innych danych jest dobrowolne.
 8. Dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym takim jak: policja, sądy, organy ścigania, prokuratura, organom nadzoru oświatowego na podstawie stosownej podstawy prawnej.
 9. Odbiorcą danych są: upoważnieni pracownicy PSM I st. "Cantilena" przeprowadzający rekrutację.
 10. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz danych swojego dziecka, prawo do sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania do przechowywania, co administrator ma obowiązek wykonać tylko wtedy, gdy zachodzą określone, opisane w przepisach o ochronie danych osobowych okoliczności.
 11. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do UODO, gdy stwierdzi Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 12. Pana/Pani dane osobowe oraz dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz żadnej organizacji międzynarodowej.
data ..................................
Podpis rodzica .........................................
Przepisz kod z obrazka: tu: i kliknij